رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای شورای پژوهشی

 

k

نام ونام خانوادگي: دکتر  عباسعلی خادمی

سمت: رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

رتبه علمی: استاد

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

a_ khademi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Abbasali_Khademi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Abbasali_Khademi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=hMa4zsUAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر نجاتی

نام ونام خانوادگي: دكترفرحناز نجاتي دانش

 سمت: رئیس مرکز تحقیقات مواد دندانی

رشته تخصصی: متخصص پروتزهاي دنداني

رتبه علمی: استاد

  لاین تحقیقاتی: مواد مورد استفاده‌ در پروتز متحرك‌

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

nejati@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Farahnaz_Nejatidanesh

لینک به Research Gate :

https://scholar.google.com/citations?user=a817gc8AAAAJ&hl=en

لینک به Google Scholar :

https://www.researchgate.net/profile/Farahnaz_Nejatidanesh

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر مشرف

نام ونام خانوادگي: دكتررامين مشرف

سمت: قائم مقام مرکز تحقیقات مواد دندانی

رشته تخصصی: متخصص پروتزهاي دنداني

رتبه علمی: استاد

لاین تحقیقاتی: مواد دنداني‌ در پروتز

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

mosharraf@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Ramin_Mosharraf 

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Ramin_Mosharraf

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=5wEbHi0AAAAJ&hl=en

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر ترابی نیا

نام ونام خانوادگي: دکتر نکيسا ترابي نيا

سمت:  معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

رشته تخصصی: متخصص آسيب شناسی فك و دهان و صورت

رتبه علمی: دانشیار

  لاین تحقیقاتی: روشهاي نوين تشخيص پاتولوژيک درضايعات اختصاصي دهان

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

Torabinia@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Nakisa_Torabinia  

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2067544930_Nakisa_Torabinia

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=FxYZ8dsAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر فتح پور

نام ونام خانوادگي: دکتر کامیار فتح پور

سمت: هیات علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات مواد دندانی

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی

رتبه علمی: استاديار

  لاین تحقیقاتی: ترمیم های همرنگ دندان و باندینگ های دندانی

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

k_fathpour@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Kamyar_Fathpour

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Kamyar_Fathpour

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=MewjSFcAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

 

 

 

                                                                                                                   عکس دکتتر صوابی

نام ونام خانوادگي: دکتر  امید صوابی

سمت: رئیس مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

رتبه علمی: استاد

  لاین تحقیقاتی: Digital dentistry

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

savabi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Omid_Savabi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Omid_Savabi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=TQX4FZkAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

 

f

نام ونام خانوادگي: دکتر  قادر فیضی

سمت: قائم مقام مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

Feizi@dnt.mui.ac.ir

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Ghader_Feizi

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

s

نام ونام خانوادگي: دکتر  مسعود ساعتچی

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

رتبه علمی: استاد

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

saatchi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Masoud_Saatchi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Masoud_Saatchi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=tz1qXMIAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

maghareabed

نام ونام خانوادگي: دکتر  احمد مقاره عابد

رشته تخصصی: متخصص پریودنتیکس

رتبه علمی: استاد

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

mogharehabed@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Ahmad_Mogharehabed

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

yaghini

نام ونام خانوادگي: دکتر  جابر یقینی

رشته تخصصی: متخصص پریودنتیکس

رتبه علمی: دانشیار

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

yaghini@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Jaber_Yaghini

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Jaber_Yaghini

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=z9I6Py8AAAAJ&hl=th

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

ebadian

نام ونام خانوادگي: دکتر  بهناز عبادیان

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

رتبه علمی: استاد

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

ebadian@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Behnaz_Ebadian

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Behnaz_Ebadian

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=qSQOdUsAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی