رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی نیمه وقت

 

عکس دکتر ترابی نیا

نام ونام خانوادگي: دکتر نکيسا ترابي نيا

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص آسيب شناسی فك و دهان و صورت

رتبه علمی :دانشیار

پست الكترونيك: Torabinia@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:  http://isid.research.ac.ir/Nakisa_Torabinia   

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

 

 

عکس دکتر اخوان

نام ونام خانوادگي: دکتر علي اخوان

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: akhavan@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:  http://isid.research.ac.ir/Ali_Akha

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر رضویان

نام ونام خانوادگي: دکتر حميد رضويان

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

رتبه علمی: استادیار

پست الكترونيك: hamidrazavian@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Hamid_Razavian

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر صبوحی

نام ونام خانوادگي: دکتر محمود صبوحي

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: sabouhi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Mahmoud_Sabouhi

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر صمیمی

نام ونام خانوادگي: دکتر پوران صمیمی

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: samimi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Pouran_Samimi

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر عسگریی

نام ونام خانوادگي: دکتر ایمانه عسگری

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص سلامت دهان و پیشگیری از پوسیدگی

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: asgari-i@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Imaneh_Asgari

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر علویی

نام ونام خانوادگي: دکتر شيوا علوي

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص ارتودنسي

رتبه علمی: استاد

پست الكترونيك: alavi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Shiva_Alavi

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر فتحیی

نام ونام خانوادگي: دکتر محمد حسین فتحی

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: دکترای مهندسی مواد  ـ بیومواد

رتبه علمی: استاد

پست الكترونيك: fathi@cc.iut.ac.ir

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر فیض

نام ونام خانوادگي: دکتر عطیه فیض

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: feiz@dnt.mui.ac.ir

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر قاسمی

نام ونام خانوادگي: دکتر احسان قاسمی

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: e_ghasemi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Ehsan_Ghasem

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر نیلچیان

نام ونام خانوادگي: دكتر فیروزه نیل چیان

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص سلامت دهان و پیشگیری از پوسیدگی

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: F_nilchian@dnt.mui.ac.i

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Firoozeh_Nilchian

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

 

 

نام ونام خانوادگي: دکتر حسام میرمحمدی

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

پست الكترونيك: emad_mirmohamadi@yahoo.com

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر هاشمی نیا

 

نام ونام خانوادگي: دکتر سید محسن هاشمی نیا

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

رتبه علمی: استاد

پست الكترونيك: hasheminia@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/SeyedMohsen_Hasheminia

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر تحریریان

نام ونام خانوادگي: دکتر دانا تحریریان

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشکی کودکان

رتبه علمی: استادیار

پست الكترونيك: tahririan@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Dana_Tahririan

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر توانگر

نام ونام خانوادگي: دکتر عاطفه توانگر

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص بیماری های دهان و تشخیص

رتبه علمی: استادیار

پست الكترونيك: tavangar@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Atefeh_Tavangar

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

عکس دکتر فتح پور

نام ونام خانوادگي: دکتر کامیار فتح پور

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك: k_fathpour@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Kamyar_Fathpour

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر شکرچی زاده

نام ونام خانوادگي: دکتر ندا شکرچی زاده

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص درمان ريشه

رتبه علمی: استادیار

پست الكترونيك: neda_shekarchizade@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Neda_Shekarchizade

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر خالصی

نام ونام خانوادگي: دکتر سعیده خالصی

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: دكترای تخصصی آسيب شناسی فك ودهان و صورت

رتبه علمی: استاديار

پست الكترونيك: s_khalesi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Saeedeh_Khal

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

نام ونام خانوادگي: دکتر امیر حسین فتحی

سمت: هیئت علمی نیمه وقت مرکز

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی