رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای موسس

                                                                                                              عکس دکتر نجاتیی

                                                                                                             

                                                                                                         نام ونام خانوادگي: دكترفرحنازنجاتي دانش

سمت: رئيس مركز

رشته تخصصی: متخصص پروتزهاي دنداني

رتبه علمی: استاد

  لاین تحقیقاتی: مواد مورد استفاده‌ در پروتز متحرك‌

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

nejati@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Farahnaz_Nejatidanesh

لینک به Research Gate :

https://scholar.google.com/citations?user=a817gc8AAAAJ&hl=en

لینک به Google Scholar :

https://www.researchgate.net/profile/Farahnaz_Nejatidanesh

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر مشرف

 

نام ونام خانوادگي: دكتررامين مشرف

سمت: قائم مقام

رشته تخصصی: متخصص پروتزهاي دنداني

رتبه علمی: استاد

لاین تحقیقاتی: مواد دنداني‌ در پروتز

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

mosharraf@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Ramin_Mosharraf 

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Ramin_Mosharraf

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=5wEbHi0AAAAJ&hl=en

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر خروشی

نام ونام خانوادگي: دكترمريم خروشي

سمت: عضو مؤسس

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكي ترميمي وزيبايي

رتبه علمی: استاد

لاین تحقیقاتی: بررسي‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ و باليني‌ مواد دنداني‌ ترميمي‌

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

khoroushi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Khoroushi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Maryam_Khoroushi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=t70InDsAAAAJ&hl=en

 

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

عکس دکتر موسوی نسب

نام ونام خانوادگي: دكترسيدمصطفي موسوي نسب

سمت: عضو مؤسس

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكي ترميمي وزيبايي

رتبه علمی: استاد

لاین تحقیقاتی: مواد همرنگ‌ دندان‌

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

s_mousavinasab@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/SayedMostafa_Mousavinasab

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Sayed_Mostafa_Mousavinasab

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=g51XsIwAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

                                                                                                 

                                                                                                           عکس دکتر شیرانی

نام ونام خانوادگي: دكترفرزانه شيراني

سمت: عضو مؤسس

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكي ترميمي وزيبايي

رتبه علمی: دانشيار

لاین تحقیقاتی: شناخت‌ خواص‌ مواد دنداني‌ و ارتباط‌ آن‌ با دندان‌

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

پست الكترونيك:

f_shirani@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Shirani

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/59000304_Farzaneh_Shirani

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=eph78xUAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی